Jämställdhet

Go middag!

Slänger in ett snabbt litet meddelande eller vad ni nu väljer att kalla det - jag passar helt enkelt på medans jag har lunch.
Idag jobbar jag med en STOR grej. Jämställdhet och Genus.
Just nu sitter jag på en sida och läser lite om hur mycket bättre allt kan bli i samhället OM vi anammade detta med jämställdhet
(även om vi har en jämställdhetslag så är det inte alltid som denna följs).

När jag nu sitter och läser den här artikeln, så slår det mig ganska så ordagrant att "shit, det är verkligen så!"
Men hallå?
Vilket år var det nu?
Ja, sist jag kollade så var det fortfarande 2013, och snart går vi in i 2014... Att det ska ta sån förbaskat lång tid innan "nya" saker etablerar sig, det är för mig ett under....
Det kanske är fler av er som håller med, vad vet jag?
Men för att belysa er om vad det är jag sitter och jobbar med så tänkte jag dela med mig av ett utdrag från Jämställ.nu

Det finns skillnader i hälsa och sjuklighet mellan män och kvinnor. Det är vanligare att kvinnor upplever ohälsa samtidigt som de lever längre. Det är något som jämställdhet kan påverka.

Forskning visar att jämställdhet kan påverka folkhälsan både positivt och negativt.

De första stegen mot ett jämställt samhälle, då kvinnor och män får lika grundläggande rättigheter, leder till en bättre hälsa både för vuxna och för barn. Men ökad jämställdhet kan få negativa konsekvenser, då processen mot jämställdhet sker i otakt; kvinnor anammar ofta traditionellt sett manliga roller före det motsatta sker. Det innebär att samtidigt som kvinnor i större utsträckning tar över traditionellt sett manliga uppgifter, kvarstår deras huvudansvar för hem och barn. Det missgynnar kvinnor som stressas av dubbelarbete och riskerar överbelastning, samtidigt som de behåller sin underordnade position.

Män tar däremot inte över traditionellt sett kvinnliga uppgifter i samma utsträckning och fortsätter sitt riskfyllda leverne med en högre alkoholkon­sumtion, sämre kostvanor och högre risktagande. Samtidigt som den ökade jämställdheten medför att de förlorar tidigare samhällsprivilegier.

Sammantaget leder detta till en sämre hälsa för båda könen, mätt i sjukskrivning och medellivslängd.

En mer jämställd fördelning av ansvaret för hem och barn skulle förbättra både mäns och kvinnors hälsa. Kvinnor skulle må bättre om de avlastades ansvar för hem och barn, samtidigt som män skulle vinna hälsa på ökad delaktighet i familjen. Forskning visar att flera roller (t ex både i arbetet och i hemmet) är bra för hälsan, om det hålls på en nivå där det inte övergår i hälsofarlig stress.

Föräldraledighet

Jämställda män, med en otraditionell roll i hemmet löper mindre risk att dö i förtid. Forskning visar att ju längre föräldraledighet pappor tar ut, desto lägre blir deras risk för förtida död. Det antyder att män som är hemma med sina barn blir mindre risktagande och mer omsorgsinriktade, vilket i sin tur kan leda till bättre hälsovanor och lägre dödlighet.

Våld i nära relationer

En aspekt av ojämställdhet som påverkar hälsan mycket negativ är att vara utsatt för våld i en nära relation. Våldsutsatta kvinnor har en sämre hälsa än befolk­ningen i övrigt och söker i större utsträckning vård.

Utöver de fysiska skador som kan bli följden av fysiskt och sexuellt våld ökar risken för psykiska problem såsom depression, ångest, somatiska symtom och besvär, samt nedsatt sexuell hälsa inklusive gynekologiska besvär med flera hälsoproblem. Dessutom kan hälsovanor utvecklas nega­tivt med försämrade kost- och motionsvanor, rökning och riskabel alkoholkonsumtion.

Våldsutsatta kvinnor rapporterar även sämre självkänsla och livskvalitet.

Med dessa olika hälsoproblem följer ibland också en minskad möjlighet att arbeta och att delta i samhällets utveckling, vilket i sin tur påverkar jämställdheten. (FHI)

Könssegregerad arbetsmarknad – kvinnors ohälsa

En stor del av den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad, vilket får konsekvenser för kvinnor och mäns hälsa. Kvinnor arbetar framför allt i den offentliga sektorn med vård, under­visning och omsorg medan män arbetar inom teknik- och industrisektorn. De kvinnodominerade arbetsplatserna präglas av stigande sjukfrånvaro, vilket ses som en konsekvens av mer pressande arbetsförhållanden.

Arbeten inom skola, vård och omsorg utmärks bland annat av:

  • höga krav på fysisk och mental närvaro medan man är på jobbet,
  • att arbetsuppgifterna är människointensiva vilket gör att de också är känslomässigt engagerande både genom att vara positivt stimulerande men också genom att vara nega­tivt krävande,
  • kränkningar, sexuella trakasserier och hot om våld är vanligare inom den här typen av yrken och drabbar kvinnor i högre utsträckning än män,
  • att vara personalintensiva vilket gör dem kostsamma med följande krav på nedskär­ningar och högre effektivitet,
  • att ha både en politisk och en administrativ ledning vilket medför särskilda villkor för dem som arbetar i offentlig sektor, bland annat en förväntan från politiker och allmän­het om innehållet i verksamheten,
  • att vara lågavlönade och för en stor del av arbetskraften helt utan möjlighet att göra karriär. (Hammarström, Hensing 2008)

Kvinnors arbetsmarknad är dessutom generellt sett är mindre diversifierad, vilket gör det svårare för kvinnor att byta arbetsplats på grund av ohälsa eller i samband med långtidssjukskrivning.

Utmärkande för den mansdominerade arbeten är den höga skaderisken i samband med arbetsolyckor.

Sitt ner i båten Britt-Marie, vi hörs och störs!

Gillar

Kommentarer

Mest lästa